Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az Új Alternatíva Párt Adatkezelési Tájékoztatója

Az adatkezelő

Név: Új Alternatíva Párt
Cím:
6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 48.

Nyilvántartási szám: 03-02-0003770
Telefonszám:
+361 791 41 71
E-mail:
kapcsolat@ujalternativa.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
Ujhelyi Sándor

Az adatkezelés célja

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a személyes adatokat a következő célokkal kezeli:

 1. Folyamatos közéleti és érdekérvényesítési szolgáltatást választók és közösségeik számára
 2. Folyamatos szervezetműködtetői szolgáltatás párttagok számára
 3. Folyamatos információs és interakciós tartalomszolgáltatás nyilvános infokommunikációs felületeken, kiemelten az ujalternativa.hu oldalon.
 4. Folyamatos vagy eseti információs és kommunikációs szolgáltatás szimpatizánsok részére
 5. Eseti ügyintézés munkavállalók és külső ügyfelek, szerződéses partnerek részére

Az adatkezelés jogalapjai

Érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az egymástól eltérő célokhoz külön hozzájárulás kell, az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 1. A tájékoztatás  kiterjed, vagy egyértelműen utal a kezelt adatkörre, az adatkezelési célra, jogalapra és  időtartamra, a címzettek jogaira, a törlési jogra.
 2. Különleges adatok esetén a hozzájárulás írásos, egyértelmű azonosítással elektronikusan is történhet.
 3. Személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett a 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és csak olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés ebben az esetben olyan szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik fél az érintett.

Jogos érdek érvényesítése

Az  adatkezelés ebben az esetben az ÚJ ALTERNATÍVA Párt,  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyenek pld. a vagyonvédelmi adatkezelések, vagy a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. Az adatkezelő elvégzi az ún. érdek-mérlegelési tesztet a  jogalap alkalmazhatósága szempontjából, és ezt dokumentálja.  Az érintettet ebben az esetben is tájékoztatnia kell.

Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, ilyen például az adózásra, illetve a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken alapuló adatkezelés.

A kezelt adatok köre

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt adatkezelőként mindig szem előtt tartja az adatminimalizálás elvét, azaz kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek. Ezek: a név, a születési adatok, a lakcím, a személyi azonosító szám, az e-mail cím, a telefonszám és az aláírás.

Különleges adat az a személyes adat, ha genetikai, biometrikus vagy egészségügyi, ha faji-etnikai származásra, szexuális életre vagy irányultságra vonatkozik, politikai véleményre, vallási-világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utal.
Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt politikai párt, ezért tevékenysége keretében különleges adatot is kezel a vele kapcsolatba lépőkre vonatkozóan. Az adatokat az érintettek kifejezett hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára, azokat megkülönböztetett gondossággal védi.

Az adatkezelés időtartama

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a személyes adatot egyszeri tevékenység esetén az adott cél eléréséig, működési cél esetén a tájékozott és aktív hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Ha az érintett az eseti cél teljesítését megelőzően vonja vissza a hozzájárulását, az ÚJ ALTERNATÍVA Párt törli az adatot.

Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozók az ÚJ ALTERNATÍVA Párt megbízásából vagy rendelkezése alapján járnak el, és önálló a felelősségük az adatkezelési szabályok betartásában. Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt adatfeldolgozói az alkalmazásában lévő munkavállalók, önkéntesek, ill. a vele esetleges szerződésben lévő cégek. A munkavállalókkal és a szerződéses partnerrel kötött szerződések rögzítik az adatvédelmi előírásokat.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Alapszabálya rögzíti azon munkavállalói, tisztviselői körét, akik meghatározott körű adatokat meghatározott célból megismerni és kezelni jogosultak.

Adatbiztonság

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott információtechnológiai eszközöket mindenkor úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A ÚJ ALTERNATÍVA  a Párt az adatkezelés során megőrzi

 • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információ és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

a.) tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggő tényekről, az adatkezelés megkezdését megelőzően (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b.) kérelmére megkapja személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelőtől (hozzáféréshez való jog),
c.) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben, személyes adatait az adatkezelő helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
d.) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e.) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f.) kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog),
g.) kezdeményezheti  a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság eljárását  (hatósági jogorvoslathoz való jog),
h.) kezdeményezheti  a bíróság eljárását  (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 munkanapon belül írásban nyújt tájékoztatást.

ÚJ ALTERNATÍVA Párt 

Postacím:       6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 48.   
Telefon:          +36 1 791 41 71

E-mail cím:    kapcsolat@ujalternativa.hu

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt jogszabályi kötelezettségének eleget tesz, és az érintett jogérvényesülés céljából adatvédelmi tisztviselőket jelölt ki.

Név: Rinkóczi Zsolt

Név: Kovács István Ádám
Elérhetősége: +36 1 791 41 71

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság- nál eljárást indíthat.
A NAIH elérhetőségei:

Postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:    +36 (1) 391-1400
Fax:        +36 (1) 391-1410
E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:        http://www.naih.hu

2. Adatvédelmi hatósági eljárás

A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható. A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya,  körülményei, kihatása határozza meg.

3. Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az érintett  bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

További tájékoztatás

Adattovábbítás

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt a személyes adatokat harmadik fél részére csak akkor továbbítja, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult.

Adattovábbítás törvényi előírás alapján

Az adatkezelőt a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik.

A ÚJ ALTERNATÍVA Párt a hatóságok részére – ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés legitim céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az  ÚJ ALTERNATÍVA Párt harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatokat csak akkor továbbíthat, ha ehhez az érintett hozzájárult, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott a Rendelet szerinti adatkezelésre és ezt a Bizottság meg is állapította.  és az érintett számára rendelkezésre állnak az érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek.

Az EGT-államokba irányuló adat továbbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adat továbbításra kerülne sor.

Jogszabályi háttér

A ÚJ ALTERNATÍVA Párt adatkezelési alapelvei és gyakorlata összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, módosítva a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel  (a továbbiakban Infotv.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban Rendelet.
 • Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt Alapszabályának 5. sz. melléklete

Az ÚJ ALTERNATÍVA Párt Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti az adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság részletes szabályait.

2019. szeptember 01.